مشاوره سربازی

خانواده شهداء

معافیت های مربوط به ماده ۴۵قانون خدمت وظیفه عمومی

۱-  برای شهدا چند نفر از خدمت معاف می شوند ؟

جواب : کلیه فرزندان شهدا از خدمت معاف می شوند .

۲-  آیا برادر شهدا از خدمت معاف می شوند ؟

جواب : درصورتی که شهید فاقد فرزند پسر باشد یکی از برادران شهید از خدمت معاف می شود .

۳-  درخانواده ای که چند شهید وجود داشته باشد چند نفر از خدمت معاف می شوند ؟

جواب : کلیه فرزندان شهید از خدمت معاف می شوند و درصورت نداشتن فرزند به ازای هر شهید فاقد فرزند پسر صرفا فقط یکی از برادران شهدا از خدمت معاف می شوند .

۴-  اگر شهید فاقد فرزند ذکور ، دارای چند برادر تنی یا ناتنی درخانواده باشد حق تقدم استفاده باچه برادری است ؟

جواب : حق تقدم با برادری است که با شهید از یک پدرو مادر باشند .

۵-  درصورتی که شهید برادر تنی نداشته باشد حق تقدم با چه برادری است ؟

جواب : تقدم با برادری است که با شهید از مادر یکی باشند .

۶-  معرفی و انتخاب یکی از برادران تنی شهید فاقد فرزند برای معافیت به چه صورت است ؟

جواب : انتخاب با پدر درنبود پدر یا مادر ودرنبود پدرو مادر با توافق سایر برادران و هماهنگی بنیاد شهید و ایثارگران انجام می پذیرد .

۷-  معرفی و انتخاب یکی از برادران ناتنی شهید فاقد فرزند به چه صورت است ؟

جواب : درصورتی که شهید از مادر دارای چند برادر باشد انتخاب برادر با مادر شهید است و درصورتی که شهید برادر مادری نداشته باشد انتخاب با پدرشهید و درنبود پدر یا مادر شهید و نبود پدر و مادر با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید انتخاب و معرفی می شود .

۸-  چنانچه شهید دارای فرزند دختر باشد آیا برادرشهید می تواند از معافیت بهره مند گردد؟

جواب : بله دختر شهید مانع معافیت برادر شهید نمی گردد .

۹-  چنانچه شهید دارای فرزند پسر زیر۱۸ سال باشد آیا برادری می تواند از معافیت استفاده نماید ؟

جواب : خیر براساس ماده ۴۵ قانون شهید می بایست فاقد فرزند پسرباشد .

۱۰- چنانچه در گذشته براساس ضوابط ابلاغی آن زمان یکی از برادران شهدا از خدمت معاف شده باشد آیا می توان براساس ضوابط جدید برادردیگری از خدمت معاف شود ؟

جواب : خیر امتیازمعافیت به سبب شهادت فقط برای یک برادرلحاظ شده است .

۱۱-  شرایط بهره مندی معافیت فرزندان جاویدالاثرها و یا برادران آنان به چه صورت است؟

جواب :  همانند تمامی پرسش هاو پاسخهای مربوط به خانواده شهداء(موضوع بند الف )

۱۲-  آیا مدت جاویدالاثری در اعطای معافیت تاثیرگذارمی باشد ؟

جواب : تا زمانی که استمرار جاویدالاثری توسط بنیاد شهید و امور ایثارگر تایید گردد برای کلیه فرزندان آنان معافیت دائم صادر می گردد .

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.